petr.andel
doc.RNDr. Petr Anděl, CSc.
485354118
budova P, 1.NP č.1013
zástupce vedoucího katedry
...

v ZS 2022/23 pondělí 13:00 - 14:00
jinak po předchozí domluvě

Životopis

 

Narozen 1953 v Liberci

Vzdělání:

1971-1976              Karlova univerzita Praha, PřF, biologie - chemie

1977                      Karlova univerzita Praha, PřF, doktorát přírodních věd

1986                      Karlova univerzita Praha, PřF, kandidát biologických věd

2008                      Česká zemědělská univerzita Praha, FŽP, habilitace v oboru krajinná a aplikovaná ekologie

Zaměstnání:

1977 - 1992  Výzkumný ústav uranového průmyslu, Stráž p. Ralskem, výzkumný a vedoucí výzkumný pracovník

1992 - 1996  Mega a.s. Stráž pod .Ralskem, ředitel divize ekologie

1996 - dosud Evernia s.r.o., Liberec, jednatel

Pedagogická praxe:

1990 – dosud - Technická univerzita v Liberci, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

1998 – dosud – Masarykova univerzita v Brně, fakulta přírodovědecká, RECETOX

2006 – dosud – Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta životního prostředí

Publikační činnost

 Učebnice, skripta, výukové texty

 • Anděl P. (2011): Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. - Evernia Liberec, ISBN 978-80-903787-9-7, 265 s.
 • Anděl P. (2012): Fragmentace krajiny a její migrační prostupnost pro savce. – In.: Machar I., Drobilová L a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. I. díl Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení., s. 180 – 188. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3041-6
 • Anděl P. (2014): Ochrana životního prostředí pro učitele základních škol. – Technická univerzita v Liberci, ISBN 978-80-7494-051-4
 • Anděl P., Strnadová Z., Vrtalová J. et Gelová E. (2015): Vzdělávání k udržitelné dopravě. Obecné metodiky. – Centrum dopravního výzkumu Brno, 41 p., ISBN 978-80-88074-08-3.
 • Anděl P. (2005): Ochrana životního prostředí. Studijní text pro distanční studium. 2. opravené vydání. – Technická univerzita v Liberci, 102 s., ISBN 978-80-7083-923-6.
 • Anděl P. (1991): Ochrana životního prostředí v tabulkách a schématech. – Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 106 s., ISBN 80-7083-079-4

  

Certifikované metodiky a metodické příručky

 • Martolos J., Libosvár T., Šikula T. et Anděl P. (2014): Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace. – EDIP s.r.o., 83 p. ISBN 978-80-87394-10-6, Certifikovaná metodika MŽP.
 • Vojar J., Anděl P., Solský M. et Rozínek R. /eds./(2014): Ochrana vybraných druhů ex situ v souvislosti s investičními záměry. Metodická příručka. – Powerprint s.r.o. Praha. Certifikovaná metodika MŽP.
 • Rozínek R., Kubečková M., Solský M. Vojar J. et Anděl P. (2014): Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů. Metodická příručka. – Dukase s.r.o. Hradec Králové. Certifikovaná metodika MŽP.
 • Anděl P., Belková H., Gorčicová I., Hlaváč V., Libosvár T., Rozínek R., Šikula T. et Vojar J. (2011): Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. - Evernia Liberec, ISBN 978-80-903787-4-2, 154 s.
 • Anděl P., Mináriková T. et Andreas M.  /eds./ (2010): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. - Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9., 137 p.
 • Anděl P., Hlaváč V. et Lenner R. (2006): Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. – Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR, číslo 180, 92 s., ISBN 80-903787-0-6.
 • Anděl P., Gorčicová I., Petržílka L., Andělová H. et Krupková D. (2006): Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby. – Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR číslo 182 , 64 s., ISBN 80-903787-1-4.
 • Anděl P., Gorčicová I., Hlaváč V., Miko L. et  Andělová H. (2005): Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Metodická příručka. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 99 s., ISBN 80-86064-92-1.

  

 Vybrané vědecké a odborné články

 • Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. et Anděl P. (2013): The habitat-specific effects of highwayproximity on ground-dwelling arthropods: Implication for biodiversity conservation. – Biological Conservation 164 (2013), 22- 29.                        
 • Anděl P. (2013): Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a její vliv na migrační podmínky živočichů. – Životné prostredie, Bratiskava, 47, 2, 2013, s. 90 – 94.
 • Martolos J. et Anděl P. (2013): Distances between vehicles in traffic flow and the probability of collision with animals. – Transactions on Transport Sciences 6, 2, 97 – 106, Praha, ISSN 1802-971X.
 • Hofman J., Trávníčková E. et Anděl P. (2012): Road salts effects on soil chemical and microbiological properties at grassland and forest sites in protected natural areas. – Plant Soil Environ., 58, (6), 282 – 288.
 • Anděl P. (2010): Fragmentace přírodních a polopřírodních stanovišť. - In: Zedek V., Hošek M., Vavřinová J. et Sukeniková K. /eds./ Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR. - Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, ISBN 978-80-7212-554-8., p. 44-47.
 • Anděl P. (2009): Fragmentace krajiny intenzivní dopravou. – In. Hrnčiarová T., Mackovčin P. Zvara I. et al.: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR Praha, 332 p., ISBN 978-80-85116-59-5, mapy 220 – 226.
 • Šidlová, T., Novák, J., Janošek, J., Anděl, P., Giesy, J. P., Hilscherová, K.: Dioxin-Like and Endocrine Disruptive Activity of Traffic-Contaminated Soil Samples, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2009, 57 (4): 639-650
 • Klanová, J., Čupr, P., Barákova, D., Šeda, Z., Anděl, P., Holoubek, I.: Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3248-3254
 • Hofman J., Bezchlebová J., Dušek L., Doležal L., Holoubek I., Anděl P., Ansorgová A et Malý S. (2003): Novel approach to monitoring of soil biological quality. – Environment International 28/8, 771 – 778.

biologie dítěte
základy ekologie,
ekologie pro učitele,
ekologická výchova s metodikou

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání