jana.konvalinkova
MgA. Jana Konvalinková , Ph.D.
485354139, preferuji kontakt na mobilní číslo 776 761 812
budova P, 1.NP č.1036
členka katedry
...

v ZS 22/23 čtvrtek 15:00 - 16:00
jinak po předchozí domluvě, možné online konzultace

 

MgA. Jana Konvalinková Ph.D. 

nar. 6. 7. 1960 v Liberci

Vzdělání

1975 – ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků – angličtiny, ruština, Severáček, ZUŠ, Lokomotiva Liberec - tenis

1980 – Konzervatoř Teplice v Čechách

1985 – MgA., AMU Praha

2011 – Ph.D., UJEP, Katedra hudební výchovy

Pedagogická činnost 

DAMU Praha – rozvoj hudebních dovedností, hlasová výchova

Konzervatoř J. Ježka - rozvoj hudebních dovedností, hlasová výchova, vedení sboru

Základní waldorfská škola Praha – výuka hudební výchovy 5. – 9. roč.

Gymnázium Sv. Čecha, Praha - výuka hudební výchovy prima – oktáva

2005 – dosud FP TUL, Katedra primárního vzdělávání - didaktika Hv, kreativita v Hv, praktické činnosti v Hv, sborový zpěv, vedení sboru, hudebně – pohybové aktivity, taneční a pohybová výchova, tvůrčí činnosti s hudbou, alternativní metody a formy práce v Hv, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, vedení Komorního sboru FP

Umělecká činnost 

Koncertní činnost u nás a v zahraničí, spolupráce Čs. rozhlasem, umělecká

spolupráce se souborem Pro cantione antigua (Anglie), L´omarme (Itálie), s Jaroslavem Tůmou, Alešem Bártou, 1. cena v mezinárodní rozhlasové soutěži k výročí Jacoba

Handla - Galla, 2. místo v mezinárodní soutěži Concertino Praga.

Projekty:

ESF – TUL, FP – Moderní učitel 

Kurzy Hudební hry ve vyučování na 1. st. ZŠ

Hudební aktivity v matematice a přírodovědě ve vyučování na 1. stupni ZŠ

Hudební aktivity v předmětových oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět ve vyučování na 1. st. ZŠ

ESF – TUL, FP – Živá škola 

Kurzy Činnostní, tvořivé a kreativní hry pro 1. st. ZŠ – možnosti realizace OSV

Tvořivé aktivity a hry v MŠ 

Orientuje se na tvořivé a činnostní principy ve výuce hudební výchovy s vazbou na mezipředmětové vztahy, věnuje se sborové činnosti, ve výuce využívá Orffův instrumentář, etnické nástroje, klávesové nástroje, zobcové flétny, kytary. Zařazuje aktivity pohybové, muzikoterapeutické, metody práce vycházející z waldorfské pedagogiky a pedagogiky Montessori.

Pravidelně se účastní odborných konferencí, pořádá kurzy pro rodiče pro rozvoj hlasu či s náměty pro zpívání a muzicírování s dětmi. 

Ve volném čase se věnuje turistice, cestování, historii, cyklistice, lyžování, tenisu.

KONVALINKOVÁ, J. Pentatonika – tónina starověké Číny i waldorfské pedagogiky. In Modernizaci hudobnej edukácie vo vzdělávacích programech základných a stredných škol v SR a ČR. Banská Bystrica: UMB PF 2010. ISBN978-80-8083-958-1 

KONVALINKOVÁ, J. Vývoj hudební kultury starověkého Řecka jako opora pro pochopení hudební výchovy na waldorfských školách vycházejících z vývojových etap člověka podle R. Steinera. In Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy V. Webová konference Ostrava:KHVPdF OU, 2010, ISSN 1802-6540.

KONVALINKOVÁ, J. Waldorfská pedagogika a dětské konstituční typy s pohledem na pedagogické možnosti hudebních aktivit. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Hradec Králové: MMK 2010. ISBN 978-80-86703-41-1, ETTN042-10-10003-11-4. 

KONVALINKOVÁ, J.Eurytmie -  pohybové umění a vyučovací předmět waldorfské pedagogiky. Liberec: TUL, FPHP, KPV 2010. s. 15. ISNB 978-80-7372-699-7. SABOVÁ V., KONVALINKOVÁ J. Hudebně pohybové aktivity v mezipředmětových vztazích s ohledem na EDU-kinestetiku.Liberec: TUL, FPHP, KPV 2010. ISNB 978-80-7372-699-7.

KONVALINKOVÁ, J.Eurytmie jako viditelná řeč a viditelný zpěv – pohybové umění i vyučovací předmět waldorfské pedagogiky 1. a 2. část. In Hudební výchova. PF UK Praha: PF UK, KHV 2011, ISSN 1210-3683.

KONVALINKOVÁ, J. Music principles as thehelpforstructural model of a schoollesson.In E – pedagogium. Olomouc: PF UP. 2011. ISSN 1213-7758

KONVALINKOVÁ, J.Duševně - duchovní podstata tónů, tónin a intervalů z pohledu waldorfské pedagogiky a antroposofie. In Aktuální otázky současné hudební teorie a praxe VI. Ústí nad Labem UJEP, PF, KHV 2011. ISBN 978-80-7414-354-0

KONVALINKOVÁ, J. Music principles as thehelpforstructural model of a schoollesson. In Mezinárodní vědecká konference SapereAude 2011, Evropské a české vzdělávání. Hradec Králové. Magnanimitas 2011. ISBN 978-80-904877-2-7. ETTN 085-11-11006-03-8

KONVALINKOVÁ, J. Hudební podněty, jako pomoc pro stavbu vyučovací hodiny oslovující vůli, myšlení a cítění žáka na 1. stupni základních škol.    In KASPER, T. (Ed.), Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, 102 s. ISBN 978-80-7372-734-5.

KONVALINKOVÁ, J. Waldorfská pedagogika a dětské konstituční typy s ohledem na pedagogické možnosti hudebních aktivit. In: aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII. Ústí nad Labem: UJEP 2012. ISBN 978-80-7414-475-2. str. 1 – 9 (sborník byl vydán na CD nosiči a jednotlivé příspěvky se otevírají jako samostatné soubory. Tento příspěvek obsahuje 9 stran)

KONVALINKOVÁ, J., MARTINKOVÁ, L., ROŽCOVÁ, K., SABOVÁ, V. Hudebně pohybové aktivity v mezipředmětových vztazích s ohledem na metodu Brain-gym se zřetelem na aktivity prstů a jemné motoriky. In: aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII. Ústí nad Labem: UJEP 2012. ISBN 978-80-7414-475-2. str. 1 – 16

KONVALINKOVÁ, J. Hlavní tematické okruhy výuky 1. – 5. Třídy waldorfských škol – zdroje pedagogické alternace. In: Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady. Liberec: TUL 2012. ISBN 978-80-7372-834-2. str. 27 – 42.

KONVALINKOVÁ, J Waldorfská pedagogika – ucelený tvořivý koncept ve výuce. Liberec: TUL 2012. ISBN 978-80-7372-924-0. str. 198.

KONVALINKOVÁ, J. Eurytmie jako viditelná řeč a viditelný zpěv – pohybové umění i vyučovací předmět waldorfské pedagogiky 1. a 2. část. In Hudební výchova. PF UK Praha: PF UK, KHV 2013. ISSN 1210-3683.

KONVALINKOVÁ. J. Waldorfská pedagogika a dětské konstituční typy s pohledem na pedagogické možnosti hudebních aktivit. In Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Liberec: TUL, FPHP, KPV 2013

KONVALINKOVÁ, J., BUŠNIAKOVÁ, J., KODATOVÁ, M., FUNTÁNOVÁ, K. Český jazyk v rýmech aneb jak na to říkadlem, zpěvem a pohybem. Liberec: TUL 2014. ISBN 978-80-7494-177-1. str. 92

KONVALINKOVÁ, J. Koloběh ročních svátků v alternativní waldorfské pedagogice. In Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: Gaudea 2014. ISBN 978-80-7435-390-1. str. 85 – 97

KONVALINKOVÁ, J., BUŠNIAKOVÁ, J., KODATOVÁ, M., FUNTÁNOVÁ, K. Hudební prvky rytmus, melodie, harmonie a jejich pedagogické a výchovné možnosti v tvořivých a činnostních aktivitách spojených s pravopisem a gramatikou českého jazyka na 1. st. ZŠ. In Evropské pedagogické fórum 2014, proměny pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-05-4. str. 42 – 54 

KONVALINKOVÁ, J. Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko – neurologického. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2. 2015. ISSN 1804-526X. str. 23–31.

KONVALINKOVÁ, J. Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko – neurologického. In Integrativní přístupy v primárním vzdělávání. Liberec: TUL, FPHP, KPV 2015.

  • Monografie

 

KONVALINKOVÁ, J Waldorfská pedagogika – ucelený tvořivý koncept ve výuce. Liberec: TUL 2012. ISBN 978-80-7372-924-0. str. 198.

nástroj - klavír, zobcová flétna
sborový zpěv
didaktika hudební výchovy
didaktika hudební kreativity
hudba pro děti
praktické činnosti v Hv
taneční a pohybová výchova
tvůrčí činnosti s hudbou
hudebně-pohybový kurz
prohloubená hudební výchova
alternativní metody a formy práce v Hv

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání