vera.vykoukalova
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
485354108
budova P, 1.NP č.1014
členka katedry
...

 v LS 23/24 pondělí 14:05—14:35, čtvrtek 13:50—14:20
 po předchozí domluvě i jiné dny, možné online konzultace

Profesní aktivity

Od 2023: Recenze v oboru český jazyk, udělování schvalovacích doložek. Národní pedagogický institut Praha.

2021–2023: Členka týmu projektu Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci, kreativitu a mezipředmětové vztahy, Otevřená výzva, II. ročník, 2021, nadační fond Abakus. Řešitelská organizace KPV FP TUL.  

2018–2020: Členka týmu projektu Učitelem moderně a odborně v KA2 a KA8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908.

2018–dosud: Členka výkonné redakční rady odborného časopisu Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání (UK Praha

2017–2019: Koordinátorka týmu ČG za FP TUL, UK Praha, v Projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání;  reg. č.: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 (1. 1. 2017 – 31. 12. 2019).

2016–2023: Recenze v oboru český jazyk, MŠMT: Sekce schvalovacích doložek k učebnicím a učebním materiálům.

2014–dosud: Recenzní činnost v oboru primární vzdělávání, didaktika českého jazyka

2018–dosud: Členka státnicových komisí Ph.D. studia PedF UK Praha,

2018–dosud: Oponentské posudky dizertačních prací PedF UK Praha

Vzdělání

2008–2013    doktorandské studium na UK Praha, obor primární pedagogika, ukončeno obhajobou dizertační práce na téma  Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specificky zaměřených úloh, školitel Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc .

2014: dokončeno řízení PhDr. 

1986–1991    PedF UK Praha, Učitelství  všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.a 3. stupeň škol, obor český jazyk-hudební výchova, ukončeno SZZ


Pracovní  zařazení

od r. 2001        odborná asistentka na Katedře primárního vzdělávání FP TUL, výuka lingvistických předmětů, manažerka výuky kurzů DVPP R1ST

1995–2001    středoškolská profesorka na Gymnáziu a SPgŠ Liberec, vyučovací předměty: český jazyk, jazykový seminář, hudební výchova, klavír

 • VYKOUKALOVÁ, V.; ANDĚL, P., 2023. Zvířecí gramatika – pracovní sešit z morfologie. Liberec: Lanovka TUL. ISBN 978-80-7494-654-7. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/2751-zvireci-gramatika
 • VYKOUKALOVÁ, V. 2021. Český jazyk – morfologie: studijní text. Liberec: Lanovka TUL. ISBN 978-80-7494-569-4. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1418-cesky-jazyk-morfologie
 • WILDOVÁ, R.; VYKOUKALOVÁ, V.; RYBÁROVÁ, E.; RONKOVÁ, J.; HARAZINOVÁ, R. 2019. Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí v mateřské škole prostřednictvím čtenářských strategií, metodická příručka pro učitele mateřských škol pro práci s pohádkou a pověstí. UK Praha. ISBN 978-80-7603-123-4.
 • Kolektiv autorů (+ VYKOUKALOVÁ, V.): Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání Metodika k aktivitám – Vzdělávací modul Čtenářská pregramotnost 2019. (on-line: https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2019/10/Metodika_OPVVV_SC1.pdf), (v rámci Projektu OP VVV Podpora pregramotností v Předškolním vzdělávání reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663).
 • VYKOUKALOVÁ, V.; ANDĚL, P.; JOHNOVÁ, J.: 2019. Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ jako podklad pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, 3, no. 2, pp. 91–116. ISSN 2533-7882
 • ANDĚL, P.; VYKOUKALOVÁ, V. 2018. Rozvoj myšlení v souvislostech metodou řetězců asociací a znalostí. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, 2, no. 1, pp. 85–100. ISSN 2533-7890
 • VYKOUKALOVÁ, V., 2016. Rozvoj čtenářské gramotnosti cílenými úlohami. In Nová čeština doma a ve světě (NČDS), Praha: Filozofická fakulta UK, 2016/1 s. 144–157. ISSN 1805-367X.
 • VYKOUKALOVÁ, V., 2016. Změny v pojetí práce s textem a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků primární školy v České republice. In: Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych (Cognitive and Behavioral Activity of Children in Educational Research) / Kraszewski, Krzysztof; Paśko, Ingrid (ur.). Krakow : Wydawnictwo Naukowe UP, 2016, 318–326. ISBN 978-83-7271-979-9
 • VYKOUKALOVÁ, V. , WILDOVÁ, R. 2014. Rozvoj čtenářské gramotnosti v primární škole. UK Praha. 180 s. ISBN 978-80-7290-642-0.
 • VYKOUKALOVÁ, V. 2014. Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně a změny pohledu na práci s textem. In Dymokurský O., Kasper T. (eds) Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání. Brno ĆPdS. s. 135-145. ISBN 978-80-905245-2-1.
 • VYKOUKALOVÁ, V.: Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím úloh v učebnicích a pracovních sešitech. In Wildová, R. a kol.: Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha 2012. s. 64-89. ISBN 978-80-7290-579-9.
 • VYKOUKALOVÁ, V.; BÁRTOVÁ, M.; MAŇOUROVÁ, Z.; ŠVRČKOVÁ, M. Pracovní sešit I. k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. ročníků ZŠ (podzimní období). UK v Praze, 2012. 24 s. ISBN 978-80-7290-574-4.
 • VYKOUKALOVÁ, V.; BÁRTOVÁ, M.; MAŇOUROVÁ, Z.; ŠVRČKOVÁ, M. Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti – metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ. 86 s. UK v Praze, 2012. ISBN 978-80-7290-570-6.
 • VYKOUKALOVÁ, V.: Rozvoj úrovně rovin ČG u žáků 1. stupně ZŠ. Příspěvek na mezinárodní konferenci „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“. Praha, 3-4. 11. 2011.
 • VYKOUKALOVÁ, V., KAHÁNEK, J., MAREŠOVÁ, B. Typy a úloha grafických symbolů v učebnicích primárního vzdělávání. In Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV „Kam směřuje současný pedagogický výzkum?“ Lbc 10
 • VYKOUKALOVÁ V., ČERNÁ, L., POHLUDKOVÁ, R.: Grafické znaky a symboly jako faktor ovlivňující čtenářské kompetence žáků. In Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání, sborník příspěvků. TU Liberec 2010. ISBN 978-80-7372-699-7. str. 196–205
 • VYKOUKALOVÁ, V. Graphics symbols in textbooks of primary-education, types and use reasons. In First class learning, first class teaching, first class teacher education: the primary of Early Years, Primary Education and ICT for future of Europe. Praha PedFUK 2010, ISBN 978-80-7290-430-3 
 • VYKOUKALOVÁ, V.: Typy položek didaktického testu, jejich pozitiva a negativa při výzkumu porozumění sémantickému obsahu neznámých slov v lidových písních u žáků. (BiblU_sbornik Michek, S., Fuglík, V. (ed.) Kvalita vzdělávání v reflexi pedagogických teorií a výzkumů. Praha PedFUK 2009, s. 10-19. ISBN 978-80-7290-400-6 (tištěná verze)
 • VYKOUKALOVÁ, V.: Odraz požadavků kurikulární reformy při přípravě studijních materiálů. (BiblU_ sbornik Nelešovská, A. a kol. (ed.): Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky, Olomouc 2009, s. 64-67. ISBN 978-80-7220-315-4 (tištěná verze) (sborník z konference s mezinárodní účastí, UPOL Olomouc 2. 4. 09)
 • VYKOUKALOVÁ, V.: Rozvoj tvořivosti žáků při vyvozování původu názvu jmen. (In Sborník příspěvků mezinárodní konference „Tvořivost učitele v primárním vzdělávání“, TUL 2008, s. 225-228) ISBN 978-80-7372-422-1

Základy nauk o hláskách, lexikologie, slovotvorba, morfologie, syntax, stylistika a didaktika českého jazyka v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ denního i kombinovaného studia, Souhrn jazykových disciplín v programu Rozšiřující studium pro 1. stupeň

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání