ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 2. ST.

Fakulta pedagogická TU v Liberci otevřela v únoru 2008 v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dále jen RHV2) je akreditováno MŠMT pod Č.j.: 15 902/2007-25-386 a splňuje podmínky § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Základní cíl:
Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi RHV2 získají kvalifikaci pro výuku hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Dílčí cíle vycházejí z § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Forma:

RHV2 je pětisemestrové a je organizováno kombinovanou formou v rámci celoživotního vzdělávání. Prezenční studium představuje 235 hodin přednášek a seminářů, distanční forma v rozsahu 45 hodin zahrnuje studium materiálů distribuovaných na přednáškách a seminářích. Součástí je 16 hodin pedagogicko-psychologického modulu (učitelé 1. stupně o 8 hodin více) a 10 hodin praxe. Přímá výuka proběhne v blocích. Vzhledem k omezeným možnostem realizace individuální výuky vokálních činností, nástrojové hry a podobných disciplín, budou na těchto seminářích převážně zadávány/kontrolovány úkoly. V rámci studia se uskuteční dva jednodenní (víkendové) kurzy: hudebně pohybový a praktický věnovaný práci v pěveckém sboru. Průběžná kontrola studia bude probíhat formou zápočtů a zkoušek.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Účastníci obdrží po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia osvědčení jako přílohu diplomu.

Podmínky přijetí:

Studium je určeno pro kvalifikované učitele 1. stupně ZŠ, kteří chtějí získat způsobilost vyučovat HV na 2. stupni ZŠ a kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o HV jako další předmět. Vzhledem k charakteristice cílové skupiny pedagogických pracovníků je rozsah pedagogicko-psychologických předmětů omezen na nutné minimum.

Organizace studia:

Garantujícím pracovištěm je Katedra primárného vzdělávání FP TUL. Výuka bude probíhat v učebnách Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci a ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

Minimální/maximální počet přijatých:  12/25

Poznámka: V případě nižšího počtu zájemců, než minimální počet, si fakulta vyhrazuje právo studijní program neotevřít a nabídne přihlášeným přesun do nejbližšího nového termínu zahájení studia.

Cena kurzu:

Cena kurzu je 24 000 Kč za celé studium. Částku je možné rozdělit na roční splátky vždy na začátku příslušného studijního roku. Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.

Přihláška ke studiu:

Předběžně sdělte svůj zájem o studium na adresu:

Petra Kazdová

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec
E-mail: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 485352901

Studijní program:

Obsahová náplň studia je tvořena následujícími okruhy:

► vstupní hudebně teoretické poznatky a jejich aplikace ve vokálním  a instrumentálním projevu

► hudební historiografie

► základy harmonie a formování hudby

► intonační, sluchový a rytmický výcvik

► analytická práce s hudebním materiálem

► nástrojová hra

► vokální činnosti s metodikou

► instrumentální kreativita

► práce s pěveckým sborem

► didaktika hudební výchovy

► nové trendy ve vyučování hudební výchovy

► uplatnění počítačových technologií v hudební výchově

► aktivizace žáků v hudební výchově

► hudebně pohybová aktivita

► alternativní formy a metody práce v hudební výchově

► pedagogicko-psychologický modul:

-    vývojová psychologie, vybrané výchovné problémy 
(P - pro učitele 1. stupně)

-   evropanství a česká škola, moderní trendy ve vzdělávání, pedagogicko-psychologická diagnostika, poruchy socializace a prevence sociál. patolog. jevů, alternativní školství, evaluace ve vzdělávání, psychohygiena ve škole (PV - 2 okruhy všichni frekventanti)

► pedagogická praxe

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání