ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Fakulta pedagogická Technické univerzity v Liberci otevřela v únoru 2008 v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dále jen RVV2) je akreditováno MŠMT pod Č.j.: 15 902/2007-25-386 a splňuje podmínky § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Základní cíl:
Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi RVV2 získají kvalifikaci pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy. Dílčí cíle vycházejí z § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Forma:
RVV2 je pětisemestrové a je organizováno kombinovanou formou v rámci celoživotního vzdělávání. Studium se skládá z přednášek, seminářů a individuálních konzultací. Některé předměty (např. Arteterapie, Výtvarné činnosti v ploše a prostoru…) proběhnou ve dvou až třídenních blocích jako kurzy v plenéru. Součástí studia se předpokládá samostatná práce na výtvarných úkolech včetně jejich prezentace, která není zahrnuta do celkového počtu hodin výuky. Kombinovaná forma studia má 295/303 vyučovacích hodin prezenční výuky, z níž část bude vyučována ve 2-3 denních blocích, z toho 16 hodin pedagogicko-psychologického modulu (učitelé 1. stupně o 8 hodin více) a 10 hodin praxe. sboru. Průběžná kontrola studia bude probíhat formou zápočtů a zkoušek.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Účastníci obdrží po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia osvědčení jako přílohu diplomu.

Podmínky přijetí:

Studium je určeno pro kvalifikované učitele 1. stupně ZŠ, kteří chtějí získat způsobilost vyučovat VV na 2. stupni ZŠ a kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o VV jako další předmět. Vzhledem k charakteristice cílové skupiny pedagogických pracovníků je rozsah pedagogicko-psychologických předmětů omezen na nutné minimum.

Organizace studia:

Garantujícím pracovištěm je Katedra primárného vzdělávání FP TUL. Výuka bude probíhat v učebnách Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Garantem studia je
Mgr. A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 485354116

Minimální/maximální počet přijatých:  12/18

Poznámka: V případě nižšího počtu zájemců, než minimální počet, si fakulta vyhrazuje právo studijní program neotevřít a nabídne přihlášeným přesun do nejbližšího nového termínu zahájení studia.

Cena kurzu:

Cena kurzu je 23 000 Kč za celé studium. Částku je možné rozdělit na roční splátky vždy na začátku příslušného studijního roku. Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.

Přihláška ke studiu:

Přihlášku ke studiu posílejte na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Oddělení dalšího vzdělávání
Petra Kazdová
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 485352901

Studijní program:

V průběhu studia frekventanti získají informace z následujících tematických okruhů:

► význam barvy v malířství. Funkce světla. Typy kompozice.
► role designu v životě člověka. Historie a vývoj české a světové designérské tvorby.
► didaktika výtvarné výchovy a metodické postupy při výuce. Rozhodování a kompetence učitele výtvarné výchovy. Komunikační, interaktivní a reflexivní dovednosti učitele VV
► textilní techniky a materiály využitelné ve výtv. výchově.
► využití počítače při výuce výtvarné výchovy v oblasti kresby, grafiky a animace. Moderní didaktické pomůcky - tabule Smart Board ve výuce výtvarné výchovy. Nástroje bitmapové grafiky. Nástroje a funkce vektorové grafiky.  
► moderní trendy ve vyučování výtvarné výchovy ­- artefiletické postupy a metody
► základy kaligrafie. Písmo v umění a výtvarné výchově.
► interpretace výtvarných děl. Muzejní a galerijní projekty.
► výtvarné techniky a materiály. Plošná a prostorová řešení.
► výtvarná výchova a rámcový vzdělávací program. Výtvarné řady a projekty ve výtvarné výchově
► dějiny výtvarné kultury a estetika výtvarné výchovy. Interpretace výtvarného umění
► tvarování a zdobení keramiky. Trojdimenzionální modelování.
► figurální námět ve výtvarné tvorbě, proporce, stylizace.
► umělecká grafika, grafické myšlení. Barva v grafické tvorbě.
► pedagogická praxe ve výtvarné výchově

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání