Témata závěrečných prací

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

 • Školní naučné stezky ve výuce.
 • Problematika fragmentace krajiny ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Problematika evropské soustavy Natura 2000 ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Rozvoj mezipředmětových vztahů v přírodovědě.
 • Strategie udržitelného rozvoje ve výuce na 1. stupni ZŠ
 • Výukové projekty zaměřené na ochranářsky cenné biotopy.
 • Přírodovědná pozorování a experimenty ve výuce.


Mgr. Jindřich Bernt

 • Literatura pro děti a mládež a
 • Pohádky lidové a autorské

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

 • Implementace dramatické výchovy do různých předmětů na 1. stupni ZŠ
 • Využití dramatické výchovy při práci s literárním textem (v MŠ i ZŠ)
 • Grafomotorika (v MŠ i ZŠ) – upřesnění tématu na základě osobní konzultace
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 • Vlastní téma


MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. (KPV)

 • Hudebně - pohybové aktivity v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ
 • Alternativní pedagogické směry a hudební výchova v nich
 • Hudba a hudební prvky v průřezových tématech 1. stupně ZŠ
 • Hudba a hudební prvky v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ
 • Hudba a hudební prvky spojené s grafomotorikou


MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

1. Hudebně-pohybové aktivity v preprimární pedagogice
2. Lidová slovesnost, hry a písně v prostředí MŠ
3. Roční svátky v říkadlech, písních, pohybových aktivitách, jako opora pro rozvoj osobnosti dítěte
4. Orffův instrumentář v preprimární pedagogice
5. Hudebně-instrumentální činnosti v MŠ
6. Vedení sboru v preprimární pedagogice
7. Hra na flétnu v preprimární pedagogice


Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

1.  Narativní teorie v umění a její edukační potenciál
2.  Postprodukce ve výtvarné výchově
3.  Reflektivní aktivity ve výtvarné výchově
4.  Přírodní formy v umění
5.  Narace v interpretaci výtvarného umění
6.  Dramatika ve výtvarné výchově
7.  Využit školní zahrady ve výtvarné výchově a pracovních činnostech
8.  Pracovní činnosti mimo školní třídu

PhDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.
1. Hlasové dispozice dětí v mateřské škole (výzkum)
2. Zpěv v mateřské škole a jeho význam pro rozvoj hudebnosti dítěte
3. Prvky tvořivé intonace a jejich integrace do předškolní hudební výchovy


PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D. (KPV)

1.    Hlasový projev žáků 1. stupně ZŠ (výzkum hlasových dispozic dětské populace)

2.    Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovednosti na 1. stupni ZŠ

3.    Vokální intonace jako součást hudebně výchovného procesu ve škole

4.    Práce s vybranými poslechovými skladbami v hodině hudební výchovy


Mgr.A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D. (KPV)

 • Grafická tvorba na 1. stupni ZŠ / v MŠ
 • Barva jako součást výtvarného projevu / Hrátky s barvou v MŠ
 • Krajina v dětském výtvarném projevu
 • Kresba, její možnosti a kombinace s jinými technikami
 • Lidové tradice ve výtvarných činnostech
 • Ornament (české, evropské či mimoevropské kultury) jako východisko pro výtvarnou tvorbu
 • Figurální námět (lidé, zvířata) v plošné výtvarné tvorbě
 • Výtvarné vyjadřovací prostředky plošné tvorby
 • Vlastní téma

Doc. Vladimír Šavel

1. Přípravné grafické techniky na 1. stupni ZŠ

2. Ex libris na 1. stupni ZŠ

3. Téma dle individuální dohody


PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

 • Lidový ornament jako inspirace pro plánování výtvarných úkolů.
 • Výtvarné hry s papírem - soubor krátkých tvořivých aktivit pro
  MŠ/žáky 1. stupně ZŠ.
 • Současné výtvarné umění jako východisko k tvořivým aktivitám.
 • Fotografie ve výtvarných úkolech pro žáky 1. stupně ZŠ.
 • Prostorová tvorba ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.

Mgr. Vilém Valkoun

1.    Využití elektronických klávesových nástrojů (keyboard nebo digitální klavír) ve výuce 1. stupně ZŠ
2.    Možnosti využití vícehlasého zpěvu ve výuce na prvním stupni ZŠ
3.    Klavír a jeho klávesnice jako názorná didaktická pomůcka při výuce teorie hudební nauky
4.    Klavír jako nepostradatelný nástroj při nácviku sborového zpěvu

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

1.Rozvoj komunikačních dovedností u žáků 1. stupně ZŠ / u dětí předškolního věku.
2. Rozvoj písemného projevu u žáků 1. stupně ZŠ.
3. Podpora porozumění textu se zaměřením na… (výběr jednoho hlediska, např. čtenářské strategie, netradiční metody, problémové úlohy, literární text, analýza učebnic…).
4. Mezinárodní srovnávací výzkumy čtenářské gramotnosti.
5. Rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství.
6. Text jako prostředek osobnostního rozvoje žáka / dítěte.
7. Práce s literárním textem v MŠ / na 1. stupni ZŠ.


Mgr. Hana Zahradníková

 • Heterogenní a homogenní skupiny v předškolním vzdělávání
 • Vliv osobnosti učitelky mateřské školy na utváření postojů dětí
 • Vliv přirozené komunikace rodičů a dětí v běžných situacích na rozvoj poznávání dětí

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání