Závěrečné práce - zadávání, pokyny

POKYNY K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI STUDIA:

1. POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ BP, DP, ZP
2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
3. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

1. POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ BP, DP, ZP

Termíny zadávání

ZADÁNÍ BP (MŠ ve druhém ročníku) – odevzdat 2 semestry před předpokládaným termínem obhajoby (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku).

ZADÁNÍ DP (1. ST ZŠ ve čtvrtém ročníku) – odevzdat 3 semestry před předpokládaným ukončením studia (tzn. v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku).

ZADÁNÍ ZP (R1ST) – kdykoli po dohodě s vedoucím práce, nejpozději ve 3. semestru studia.

TERMÍN pro zadání práce so Stagu:

• ZS 2020/2021:     do 13. listopadu 2020

Postup při zadávání

1. Osobní konzultace s vedoucím práce.
2. Vyplnění formuláře v IS STAG „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta“. Pozor na následující:

• Pracoviště – volíte katedru, ze které je vedoucí práce.
• Název tématu v ČJ a AJ.
• Zásady pro vypracování – uvádíte cíl práce, požadavky, metody (pokud bude práce obsahovat nějaké šetření).

Příklad:

Cíl: Vytvořit výchovně vzdělávací program, zaměřený na postoje a hodnoty žáků, s využitím metod dramatické výchovy. Ověřit program v praxi.
Metody: anketa, strukturovaný rozhovor.
Požadavky: studium odborné literatury, výběr literárních textů pro žáky 1. stupně, sestavení programu, vyhodnocení výsledků při jeho ověřování.
Literatura: 5 - 6 titulů v abecedním pořadí dle citační normy: ČSN ISO 690:2011 (nutné upřesnit s vedoucím práce).

3. Student konzultuje řádně vyplněný formulář "Podklad pro zadání diplomové/bakalářské/závěrečné práce studenta" se svým vedoucím práce.
4. V případě potřeby student opraví/doplní dle pokynů vedoucího práce formulář v IS STAG.
5. Student musí po dokončení vyplnění formuláře téma označit jako dopracované (uložit)!
6. Dále je nutné vytisknout formulář, doručit vedoucímu práce k podpisu.
7. Podepsaný formulář doručí student na sekretariát KPV! A to i v případě, že práci zadává na jiné katedře.

2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

1. Student naváže komunikaci s vedoucím práce.
2. V průběhu zpracování BP/DP/ZP studující průběžně konzultuje a informuje vedoucího práce o dílčích krocích a postupu práce.
3. Po dokončení BP/DP/ZP je nutné konzultovat možnost jejího odevzdání s vedoucím práce! (Není možné odevzdávat bez předchozí závěrečné kontroly vedoucím práce a bez jeho souhlasu.)
4. Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz). https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=856 (odkaz vede přes přihlášení Liane, pokud již nejste přihlášeni).

 

3. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

1. Student odevzdává BP/DP/ZP v daném termínu: https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace
2. Student předkládá na DFP TUL (paní Petra Kazdová – 4. patro):

• jeden originální výtisk práce v pevné vazbě (ZP v kurzu DVPP může být v kroužkové vazbě);
• navíc volně vytištěné prohlášení;
• formulář - vložené údaje do STAGu;
• potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího s odevzdáním DP/BP/ZP).

3. Student na katedře (KPV) odevzdává celkem dva výtisky práce a CD:
originální výtisk BP/DP v pevné vazbě (ZP v kurzu DVPP může být v kroužkové vazbě);
kopii BP/DP/ZP v pevné či kroužkové vazbě a CD (práce ve formátu PDF);
a předloží ke kontrole od DFP TUL potvrzený formulář Potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení.

 

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání