Skip to main content

Bakalářské a diplomové práce

 • Termíny zadávání

  • ZADÁNÍ BP (MŠ ve druhém ročníku) – odevzdat 2 semestry před předpokládaným termínem obhajoby (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku).
  • ZADÁNÍ DP (1. ST ZŠ ve čtvrtém ročníku) – odevzdat 3 semestry před předpokládaným ukončením studia (tzn. v listopadu pro předpokládané odevzdání práce v květnu následujícího kalendářního roku).
  • ZADÁNÍ ZP (R1ST) – kdykoli po dohodě s vedoucím práce, nejpozději ve 3. semestru studia.

  TERMÍN pro zadání práce do Stagu:  ZS 2020/2021:  do 13. listopadu 2020

  Postup při zadávání

  1. Osobní konzultace s vedoucím práce.
  2. Vyplnění formuláře v IS STAG „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce studenta“. Pozor na následující:
   • Pracoviště – volíte katedru, ze které je vedoucí práce.
   • Název tématu v ČJ a AJ.
   • Zásady pro vypracování – uvádíte cíl práce, požadavky, metody (pokud bude práce obsahovat nějaké šetření).

    Příklad:
    Cíl: Vytvořit výchovně vzdělávací program, zaměřený na postoje a hodnoty žáků, s využitím metod dramatické výchovy. Ověřit program v praxi.
    Metody: anketa, strukturovaný rozhovor.
    Požadavky: studium odborné literatury, výběr literárních textů pro žáky 1. stupně, sestavení programu, vyhodnocení výsledků při jeho ověřování.
    Literatura: 5 - 6 titulů v abecedním pořadí dle citační normy: ČSN ISO 690:2011 (nutné upřesnit s vedoucím práce).

  3. Student konzultuje řádně vyplněný formulář "Podklad pro zadání diplomové/bakalářské/závěrečné práce studenta" se svým vedoucím práce.
  4. V případě potřeby student opraví/doplní dle pokynů vedoucího práce formulář v IS STAG.
  5. Student musí po dokončení vyplnění formuláře téma označit jako dopracované (uložit)!
  6. Dále je nutné vytisknout formulář, doručit vedoucímu práce k podpisu.
  7. Podepsaný formulář doručí student na sekretariát KPV! A to i v případě, že práci zadává na jiné katedře.
  1. Student naváže komunikaci s vedoucím práce.
  2. V průběhu zpracování BP/DP/ZP studující průběžně konzultuje a informuje vedoucího práce o dílčích krocích a postupu práce.
  3. Po dokončení BP/DP/ZP je nutné konzultovat možnost jejího odevzdání s vedoucím práce! (Není možné odevzdávat bez předchozí závěrečné kontroly vedoucím práce a bez jeho souhlasu.)
  4. Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz). https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=856 (odkaz vede přes přihlášení Liane, pokud již nejste přihlášeni).
 • on-line formou

  Student odevzdává BP/DP/ZP v daném termínu podle pokynů na stránkách studijního oddělení: https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace

Témata závěrečných prací

  • Školní naučné stezky ve výuce.
  • Problematika fragmentace krajiny ve výuce na 1. stupni ZŠ.
  • Problematika evropské soustavy Natura 2000 ve výuce na 1. stupni ZŠ.
  • Rozvoj mezipředmětových vztahů v přírodovědě.
  • Strategie udržitelného rozvoje ve výuce na 1. stupni ZŠ
  • Výukové projekty zaměřené na ochranářsky cenné biotopy.
  • Přírodovědná pozorování a experimenty ve výuce.
  • Literatura pro děti a mládež a
  • Pohádky lidové a autorské
  • Využití ICT techniky formou zpracování digitální fotografie ve výtvarné tvorbě žáků MŠ
  • Výtvarné hry a experiment ve výtvarné tvorbě žáků MŠ
  • Integrace výtvarných a pracovních činností žáků MŠ
  • Implementace dramatické výchovy do různých předmětů na 1. stupni ZŠ
  • Využití dramatické výchovy při práci s literárním textem (v MŠ i ZŠ)
  • Grafomotorika (v MŠ i ZŠ) – upřesnění tématu na základě osobní konzultace
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
  • Vlastní téma
  • Hudebně - pohybové aktivity v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ
  • Alternativní pedagogické směry a hudební výchova v nich
  • Hudba a hudební prvky v průřezových tématech 1. stupně ZŠ
  • Hudba a hudební prvky v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ
  • Hudba a hudební prvky spojené s grafomotorikou
  • Hudebně-pohybové aktivity v preprimární pedagogice
  • Lidová slovesnost, hry a písně v prostředí MŠ
  • Roční svátky v říkadlech, písních, pohybových aktivitách, jako opora pro rozvoj osobnosti dítěte
  • Orffův instrumentář v preprimární pedagogice
  • Hudebně-instrumentální činnosti v MŠ
  • Vedení sboru v preprimární pedagogice
  • Hra na flétnu v preprimární pedagogice
  • Narativní teorie v umění a její edukační potenciál
  • Postprodukce ve výtvarné výchově
  • Reflektivní aktivity ve výtvarné výchově
  • Přírodní formy v umění
  • Narace v interpretaci výtvarného umění
  • Dramatika ve výtvarné výchově
  • Využit školní zahrady ve výtvarné výchově a pracovních činnostech
  • Pracovní činnosti mimo školní třídu
  • Hlasové dispozice dětí v mateřské škole (výzkum)
  • Zpěv v mateřské škole a jeho význam pro rozvoj hudebnosti dítěte
  • Prvky tvořivé intonace a jejich integrace do předškolní hudební výchovy
  • Hlasový projev žáků 1. stupně ZŠ (výzkum hlasových dispozic dětské populace)
  • Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovednosti na 1. stupni ZŠ
  • Vokální intonace jako součást hudebně výchovného procesu ve škole
  • Práce s vybranými poslechovými skladbami v hodině hudební výchovy
  • Grafická tvorba na 1. stupni ZŠ / v MŠ
  • Barva jako součást výtvarného projevu / Hrátky s barvou v MŠ
  • Krajina v dětském výtvarném projevu
  • Kresba, její možnosti a kombinace s jinými technikami
  • Lidové tradice ve výtvarných činnostech
  • Ornament (české, evropské či mimoevropské kultury) jako východisko pro výtvarnou tvorbu
  • Figurální námět (lidé, zvířata) v plošné výtvarné tvorbě
  • Výtvarné vyjadřovací prostředky plošné tvorby
  • Vlastní téma
  • Přípravné grafické techniky na 1. stupni ZŠ
  • Ex libris na 1. stupni ZŠ
  • Téma dle individuální dohody
  • Lidový ornament jako inspirace pro plánování výtvarných úkolů.
  • Výtvarné hry s papírem - soubor krátkých tvořivých aktivit pro
   MŠ/žáky 1. stupně ZŠ.
  • Současné výtvarné umění jako východisko k tvořivým aktivitám.
  • Fotografie ve výtvarných úkolech pro žáky 1. stupně ZŠ.
  • Prostorová tvorba ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.
  • Využití elektronických klávesových nástrojů (keyboard nebo digitální klavír) ve výuce 1. stupně ZŠ
  • Možnosti využití vícehlasého zpěvu ve výuce na prvním stupni ZŠ
  • Klavír a jeho klávesnice jako názorná didaktická pomůcka při výuce teorie hudební nauky
  • Klavír jako nepostradatelný nástroj při nácviku sborového zpěvu
  • Rozvoj komunikačních dovedností u žáků 1. stupně ZŠ / u dětí předškolního věku.
  • Rozvoj písemného projevu u žáků 1. stupně ZŠ.
  • Podpora porozumění textu se zaměřením na… (výběr jednoho hlediska, např. čtenářské strategie, netradiční metody, problémové úlohy, literární text, analýza učebnic…).
  • Mezinárodní srovnávací výzkumy čtenářské gramotnosti.
  • Rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství.
  • Text jako prostředek osobnostního rozvoje žáka / dítěte.
  • Práce s literárním textem v MŠ / na 1. stupni ZŠ.
  • Heterogenní a homogenní skupiny v předškolním vzdělávání
  • Vliv osobnosti učitelky mateřské školy na utváření postojů dětí
  • Vliv přirozené komunikace rodičů a dětí v běžných situacích na rozvoj poznávání dětí