Skip to main content

Studijní programy

 • Učitelství pro mateřské školy

  Studijní program je zacílen na rozvoj pedagogických kompetencí studenta na základě studia pedagogických, psychologických disciplín a na základě jeho osobnostně-sociálního rozvoje a rozvoje v oblasti jazykové, literární, dramatické, výtvarné, hudební, environmentální, tělesné výchovy, ale i v oblasti matematické a přírodovědné. Rozvoj pedagogických kompetencí student naplňuje zejména v rámci povinných předmětů (157 kreditů) a povinně volitelných předmětů (23 kreditů).

  Cíl studia programu

  Cílem studijního programu je, aby student dokázal s ohledem na specifika dítěte:

  • aplikovat získané osobní i pedagogické znalosti, vědomosti, a dovednosti ve své budoucí pedagogické praxi;
  • nahlížet a analyzovat pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech;
  • připravit, vést a hodnotit vzdělávací programy tříd mateřské školy;
  • aplikovat vzdělávací a výchovné činnosti směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu (v oblasti jazykové, literární, dramatické, hudební, výtvarné, tělesné výchovy a matematicko-přírodovědných představ);
  • aplikovat praktické a tvůrčí dovednosti zejména v oblasti estetických výchov, čtenářské pregramotnosti, matematických představ, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání;
  • aplikovat vzdělávací a výchovné metody při práci s intaktní populací dětí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně tvorby, realizace a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů. 

  Co získáte

  • znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání a výchovy;
  • znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin;
  • znalosti a dovednosti v oblasti jazykové, estetických výchov, čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání;
  • dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky jednotlivců a skupin;
  • teoretické znalosti i dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, práce s hrami, tvorby a úpravy her, zásady sestavování programů a herních aktivit;
  • základní znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování;
  • základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a vyhodnocení jeho účinnosti;
  • základní orientaci v právním rámci organizace předškolního a školního vzdělávání;
  • základní orientaci v oblasti pedagogického výzkumu;
  • základní orientaci ve filosofických a kulturních východiscích a problémech života moderní společnosti;
  • základní znalosti a dovednosti v oblasti samostatného plánování, organizování a následného vyhodnocování vlastní práce v kontextu s RVP PV.

  Co se naučíte

  • plánovat, realizovat, monitorovat a vyhodnotit vzdělávací a výchovný proces v MŠ s ohledem na individualitu dětí a na sociální kontext,
  • zvolit vhodné metody procesu vzdělávání a výchovy v MŠ a jeho výsledků, včetně sebehodnocení,
  • vytvářet příznivé psychosociální prostředí v MŠ,
  • vhodným způsobem komunikovat se zákonnými zástupci žáka.
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol - prezenční studium

  Cíl studia programu

  Cílem magisterského studia učitelství 1. stupně základních škol je získání úplného magisterského vysokoškolského vzdělání a získání kvalifikace pro výuku na 1. stupni základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Studium je založeno na komplexním pojetí učitelské způsobilosti, obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. 

  Ve studijním programu se promítá implementace nových obsahových prvků, jako jsou osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova. Důraz je též kladen na přípravu v oblasti cizojazyčného vyučování a didaktiky cizího jazyka pro děti mladšího školního věku, a to po celou dobu studia. Absolvent je vybaven hlubšími znalostmi a dovednostmi ve zvolené oblasti. Jeho profilace je umožněna volbou povinně volitelných rozšiřujících předmětů výchovného zaměření (hudební, tělovýchovné, výtvarné) a kulturně-dramatického zaměření. 

  V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak, aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, hlubšího vhledu do problematiky vzdělávání a vyučování, rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. 

  Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborových didaktik, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje v rámci povinných předmětů i v bloku povinně volitelných předmětů. 

  Pedagogická praxe jako součást studia

  Cílem praxí je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy. Praxe probíhají u obou forem studia v několika rozdílných úrovních, od praxí asistentských až po praxe souvislé. 

  Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Průběžná praxe v kombinaci s obsahy oborových didaktik akcentuje reflektivní pojetí. Souvislá praxe má syntetizující povahu a funkci primární adaptace na práci ve školském terénu. 

  Co se naučíte

  Důraz je kladen na osobnostní rozvoj studenta a rozvíjení kompetencí důležitých pro úspěšné zvládání učitelské profese, na rozvoj sociálně komunikativních a didaktických dovedností, realizace prvních učitelských pokusů, pozorování, popis a analýzu činností učitele a žáků, metod a forem práce, klima a komunikaci ve třídě, syntézu poznatků a praktických zkušeností, hledání vlastní učitelské identity a vytvoření vlastního pojetí vyučování. 

  Absolventi studia získají profesní kompetence, které je opravňují k učitelské činnosti na 1. stupni ZŠ a otevírají jim cestu k dalšímu profesnímu růstu, včetně doktorského studia. Uplatní se na 1. stupni základních škol běžného i alternativního typu.

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol - kombinované studium

  Cíl studia programu

  Cílem magisterského studia učitelství 1. stupně základních škol je získání úplného magisterského vysokoškolského vzdělání a získání kvalifikace pro výuku na 1. stupni základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Studium je založeno na komplexním pojetí učitelské způsobilosti, obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. 

  Ve studijním programu se promítá implementace nových obsahových prvků, jako jsou osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova. Důraz je též kladen na přípravu v oblasti cizojazyčného vyučování a didaktiky cizího jazyka pro děti mladšího školního věku, a to po celou dobu studia. Absolvent je vybaven hlubšími znalostmi a dovednostmi ve zvolené oblasti. Jeho profilace je umožněna volbou povinně volitelných rozšiřujících předmětů výchovného zaměření (hudební, tělovýchovné, výtvarné) a kulturně-dramatického zaměření. 

  V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak, aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, hlubšího vhledu do problematiky vzdělávání a vyučování, rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. 

  Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborových didaktik, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje v rámci povinných předmětů i v bloku povinně volitelných předmětů. 

  Pedagogická praxe jako součást studia

  Cílem praxí je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy. Praxe probíhají u obou forem studia v několika rozdílných úrovních, od praxí asistentských až po praxe souvislé. 

  Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Průběžná praxe v kombinaci s obsahy oborových didaktik akcentuje reflektivní pojetí. Souvislá praxe má syntetizující povahu a funkci primární adaptace na práci ve školském terénu. 

  Co se naučíte

  Důraz je kladen na osobnostní rozvoj studenta a rozvíjení kompetencí důležitých pro úspěšné zvládání učitelské profese, na rozvoj sociálně komunikativních a didaktických dovedností, realizace prvních učitelských pokusů, pozorování, popis a analýzu činností učitele a žáků, metod a forem práce, klima a komunikaci ve třídě, syntézu poznatků a praktických zkušeností, hledání vlastní učitelské identity a vytvoření vlastního pojetí vyučování. 

  Absolventi studia získají profesní kompetence, které je opravňují k učitelské činnosti na 1. stupni ZŠ a otevírají jim cestu k dalšímu profesnímu růstu, včetně doktorského studia. Uplatní se na 1. stupni základních škol běžného i alternativního typu.