Skip to main content

Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci a mezipředmětové vztahy

Název projektu: Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci a mezipředmětové vztahy
Hlavní řešitel: Jana Johnová
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec
Pracoviště : Katedra primárního vzdělávání FP TUL

Zacílení a náplň projektu

Problém a vize u cílových skupin
Na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností vidíme dnes dva závažné problémy v přípravě učitelů 1. stupně.: (1) nedostatečná propojenost oborových didaktiků s praxí studentů; (2) nutnost posílení schopnosti učitelů motivovat žáky ve výuce. V současné době není pro učitele jednoduché zaujmout žáky tak, aby přistupovali k výuce se zájmem, očekáváním, ale i určitým nadšením. Hlavním důvodem obtížné motivace žáků není jen dlouhotrvající distanční výuka, ale především dnes již celosvětový problém nastupující generace – přesycení IC technikou. Rychlost tzv. „přeblikávání obrazů“ v dětech zhoršuje jejich soustředění, potlačuje zájem o běžné věci a dění kolem nás, což se odráží i ve výuce. A zde má právě motivace velmi významné místo, na které je v dnešní době se nutné soustředit daleko více, než tomu bylo dříve. Dnes již nestačí ukázat žákům obrázek, který je bude pro dané téma motivovat, ale učitel musí zvládnout a neustále rozvíjet kreativní přístup při volbě metod a postupů, aby dokázal žáky pro téma nadchnout. Pokud učitel svým nevšedním, zajímavým přístupem zaujme a udrží pozornost žáků, dochází k lepšímu zapamatování učiva. Rovněž zapojení mezipředmětových vede žáky k uvažování v souvislostech. A to je v dnešním světě naprosto nezbytné. Získání zájmu žáků je otevřením brány k jejich dalšímu vzdělávání. Vždyť mnozí z nás si své budoucí povolání zvolili díky svým učitelům, kteří nás pro daný obor dokázali zcela nadchnout.
Tyto dovednosti si budoucí učitel musí osvojovat prakticky pod odborným vedením. Předložený projekt je zaměřený na řešení obou těchto problémů formou zavedení zcela nového předmětu „Oborová didaktika v praxi“. Děje se to netradiční metodou společného zapojení studentů, oborových didaktiků a cvičných učitelů, s tím, že hlavním motivem této praxe je zvládnutí motivace žáků, rozvoj jejich kreativity a podpora celostního přístupu ke vzdělání posílením mezipředmětových vztahů.

Závazky a specifikace projektu

Cílené kompetence studentů učitelství
Předmět Oborová didaktika v praxi se bude z velké části zaměřovat na vyučovací předměty výchovného charakteru, kde bude akcentována motivace a mezipředmětové vztahy, proto budou mít studenti rozsáhlé možnosti uplatnit ve svých výstupech kreativitu. Rovněž budou mít příležitost propojovat obory i prostřednictvím průřezových témat. Těmito výstupy budou posilovány kompetence didaktické. Na ně navazuje rozvoj osobnostních kompetencí, které budou rozvíjeny prostřednictvím několika interakcí (student x žák, student x pedagog) a vlastní autoevaluace. Spolupráce studentů ve skupinách v průběhu praxe rozvine komunikaci a kooperaci. Třífázová reflexe podpoří i rozvoj kritického myšlení studentů. Výše uvedeným podpoříme vizi nadačního fondu ABAKUS 21 idejí pro vzdělávání v 21. století.

Cílený dopad — cíl projektu
Cílovou skupinou zavedeného předmětu jsou v první řadě všichni studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V průběhu projektu bude předmět realizován 2x, což znamená, že ho bude absolvovat přibližně 55 studentů. V roce 21/22 je to 32 studentů a v následujícím roce předpokládáme zapojení cca 26 studentů. Po ověření předpokládáme možné rozšíření nové metodiky do dalších praxí v různých učitelských oborech na FP TUL, ale na základě realizace kulatého stolu je možný přenos i na další pedagogické fakulty v ČR.

Úspěšnost v osvojení didaktických a osobnostních kompetencí, ale i v rozvoji kritického myšlení bude sledována výzkumným šetřením, přičemž předpokládáme, že kreativní motivace i zapojení mezipředmětových vztahů bude úspěšně zvládat 80 % studentů. Ale ani u zbývajících 20 % nepředpokládáme výrazné nedostatky. V rámci vlastní autoevaluace si studenti uvědomí své klady i zápory a budou s nimi umět nadále pracovat v navazujících praxích.

Podrobný popis inovace a náplně projektu

Po stránce organizační je projekt rozdělen do 6 klíčových aktivit (KA):
KA1 - Projekt bude zahájen komunikací s vybranými základními školami, současně bude zahájena tvorba a příprava materiálů, kterými jsou hodnotící nástroje pro výzkum (anketa se žáky, autoevaluační dotazník, strukturovaný rozhovor a záznamové archy pro hospitace i reflexi oboru). Na FP TUL se uskuteční setkání řešitelského týmu, didaktiků s mentory praxe a cvičnými učiteli.
KA2 - Realizace je rozdělena do čtyř etap:
1. 1. – 4. týden proběhne setkání na fakultě, které se stane teoretickým východiskem didak-tického obsahu praxe. Zahrnuje spolupráci s CPP a KPP. Podkladem pro vlastní praxi budou přednášky s odborníky na téma motivace, kreativity a mezipředmětových vztahů. Organizace setkání všech zapojených pedagogů.
Ve 3. – 4. týdnu budou realizovány přednášky didaktiků, na něž naváže individuální komunikace studentů s oborovými didaktiky a cvičnými učiteli.
2. 5. – 9. týden se uskuteční praxe v ZŠ: Studenti budou rozděleni do 3-4 členných skupin a pod dohledem cvičného učitele. Jeden student vyučuje, jeden pořizuje videozáznam a dva zaznamenávají průběh do hospitačního formuláře. Závěrem proběhne reflexe se cvičným učitelem, reflexi provádí rovněž hospitující studenti. Pro pořízení videozáznamu předpokládáme využití techniky, která je dostupná na KPV. Každá skupina bude mít svůj tablet. Hospitací se budou moci účastnit rovněž oboroví didaktici. Studenti předají videozáznam příslušnému oborovému didaktikovi, který jej zpracuje a využije v následující etapě. V průběhu praxe budou využity i vytvořené šetřící nástroje k následnému výzkumu.
3. 10. – 14. týden bude organizován na fakultě, kde se všichni studenti již společně zúčastní reflexe s jednotlivými didaktiky s využitím videozáznamů a vyjádřením hospitujících studentů. V závěru všichni společně vyhodnotí přínos reflektovaných praxí daného oboru do záznamového archu (určen pro výzkum).
4. 14. týden věnujeme také závěrečné syntéze poznatků z praxe – autoevaluace studenta na základě třífázové reflexe.
KA3 patří dle svého obsahu mezi výzkumné aktivity. K vyhodnocení úspěšnosti studentů, ověření nové metodiky předmětu využijeme šetřících nástrojů, které byly vytvořeny v KA1. Výzkumné šetření by mělo prokázat úroveň úspěšnosti studentů při praxi a poukázat na její případné nutné změny z hlediska navržené metodiky.
KA4 bude realizována obdobně jako KA1, přičemž počítáme s možnou úpravou materiálů dle výsledků výzkumu. Opět zorganizujeme setkání didaktiků a cvičných učitelů.
KA5 je shodná s KA2. Odlišnosti mohou nastat v případě prokázané nutnosti úpravy praxe dle zkušeností z předchozího akademického roku.
KA6 spočívá v organizaci kulatého stolu pro širší pedagogickou veřejnost. Nosným tématem se stane nová metodika praxe. Předpokládáme účast akademických pracovníků z různých PF v ČR a učitelů ZŠ. V průběhu projektu bude vznikat i Metodická příručka oborové praxe, která bude finalizována v KA6.

Výstupy projektu

Projekt bude mít následující výstupy:
a) Zavedení nového předmětu „Oborová didaktika v praxi“ s novou metodikou praxe. Předmět bude povinný pro všechny studenty učitelství na 1. st. ZŠ.
b) Metodická příručka oborové praxe – shrnující poznatky a náměty pro realizace praxí se zaměřením na motivaci, kreativitu a mezipředmětové vztahy. Metodický materiál bude využitelný především pro studenty, ale i oborové didaktiky, učitele z praxe a pro pedagogy na jiných pedagogických fakultách Odkaz na tento materiál bude rozeslán pedagogickým fakultám v ČR a bude volně dostupný na stránkách KPV i pro studenty.
c) Kulatý stůl k tématu metodiky oborové praxe - bude zde představena nová metodika praxe a další výstupy z projektu. Účastníky budou didaktici z naší univerzity i dalších pedagogických fakult a učitelé z praxe. Kulatý stůl bude realizován v rámci konference KPV, na které rovněž budou prezentovány výstupy projektu. Termín konference je předběžně naplánován na květen/červen 2023.
Návaznost na předměty a studijní programy
Nový předmět Oborová didaktika v praxi je propojen s již existujícími předměty v oblasti výchov a přírodovědně vlastivědného učiva. Dále navazuje a rozvíjí didaktické předměty (Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Výtvarné vyjadřování 1,2,3, Pracovní činnosti, Hudební praktikum, Dětská literatura 1,2, Čtenářská gramotnost ve výuce ČJ, Didaktika slohové, komunikační a literární výchovy). Všechny tyto předměty jsou pro studenty učitelství 1. stupně povinné. Důležité je zmínit i návaznost nového předmětu na předcházející průběžné praxe. Dále jsou na něj napojeny souvislé praxe studentů.

Harmonogram projektu

Podrobnosti k jednotlivým klíčovým aktivitám jsou uvedeny v popisu projektu.

2022
Leden-únor KA1 Příprava materiálů, výzkumných nástrojů.
Únor - květen KA2 Realizace prvního kola praxe, rozdělená na 4 etapy
Červen - prosinec KA3 Výzkumné šetření

2023
Leden - únor KA4 Realizace druhého kola praxe s implementací navržených úprav.
Únor - květen KA5 Realizace druhého kola praxe s implementací navržených úprav.
Květen - červen KA6 Dokončení tvorby Metodické příručky oborové praxe.
Organizace kulatého stolu pro širší pedagogickou veřejnost.

Vyhodnocení dopadu

Zavedení nového metodického přístupu s sebou vždy přináší otázku o úspěšnosti jeho realizace. Odpověď není jednoduchá a vyžaduje objektivní šetření. Právě zde vidíme velký potenciál řešení projektu. Zde je možné zahrnout šetření pomocí metodik pedagogického výzkumu, na které by při běžném zavedení nového předmětu nebyly kapacity.

V návrhu projektu předpokládáme výzkumné šetření na úrovni všech zúčastněných subjektů a) žáků 1. stupně ZŠ, u kterých bude praxe realizována, (b) studentů konajících praxi, (c) cvičných učitelů, d) oborových didaktiků.

Použity budou výzkumné metody: anketa, dotazník, strukturovaný rozhovor. Rovněž využijeme k šetření záznamové archy. Věcně bude hodnocení zaměřeno především na zvládnutí 3 pilířů (motivace – kreativita – mezipředmětové vztahy). Vyhodnocení bude provedeno standardními postupy pedagogického výzkumu.

Pouze výzkumné zhodnocení navrženého postupu umožní v závěru projektu formulovat obecná doporučení v metodické příručce, určené pro širokou pedagogickou veřejnost a tím rozšířit přenositelnost projektu.

Přenositelnost projektu

Předmět Oborová didaktika v praxi s novou metodikou praxe je zcela přenositelný do praxí v dalších oborech nejen na FP TUL, ale i na dalších pedagogických fakultách v ČR, k čemuž bude směřován jeden z výstupů – kulatý stůl. Získané kompetence studentů – didaktické, osobnostní včetně kritického myšlení a kooperace budou podkladem pro intenzivnější a účinnější zapojení studentů v navazujících praxích – souvislé praxe ve 4. a 5. ročníku. Tento projekt je rovněž podkladem pro praxe v Aj, které jsou řešeny návrhem projektu Pedagogická praxe – angličtina na 1. stupni ZŠ.
Zcela přenositelným výstupem bude vytvořená Metodická příručka oborové praxe.

Výstupy vzniklé v rámci projektu Otevřená výzva