Skip to main content

Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dále jen RVV2) je akreditováno MŠMT pod Č.j.: 15 902/2007-25-386 a splňuje podmínky § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Základní cíl

Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi RVV2 získají kvalifikaci pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy. Dílčí cíle vycházejí z § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Forma

RVV2 je pětisemestrové a je organizováno kombinovanou formou v rámci celoživotního vzdělávání. Studium se skládá z přednášek, seminářů a individuálních konzultací. Některé předměty (např. Arteterapie, Výtvarné činnosti v ploše a prostoru…) proběhnou ve dvou až třídenních blocích jako kurzy v plenéru. Součástí studia se předpokládá samostatná práce na výtvarných úkolech včetně jejich prezentace, která není zahrnuta do celkového počtu hodin výuky. Kombinovaná forma studia má 295/303 vyučovacích hodin prezenční výuky, z níž část bude vyučována ve 2-3 denních blocích, z toho 16 hodin pedagogicko-psychologického modulu (učitelé 1. stupně o 8 hodin více) a 10 hodin praxe. sboru. Průběžná kontrola studia bude probíhat formou zápočtů a zkoušek.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Účastníci obdrží po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia osvědčení jako přílohu diplomu.

Podmínky přijetí

Studium je určeno pro kvalifikované učitele 1. stupně ZŠ, kteří chtějí získat způsobilost vyučovat VV na 2. stupni ZŠ a kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o VV jako další předmět. Vzhledem k charakteristice cílové skupiny pedagogických pracovníků je rozsah pedagogicko-psychologických předmětů omezen na nutné minimum.

Organizace studia

Garantujícím pracovištěm je Katedra primárného vzdělávání FP TUL. Výuka bude probíhat v učebnách Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Garantem studia je
Mgr. A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 485354116

Minimální/maximální počet přijatých:  12/18

Poznámka: V případě nižšího počtu zájemců, než minimální počet, si fakulta vyhrazuje právo studijní program neotevřít a nabídne přihlášeným přesun do nejbližšího nového termínu zahájení studia.

Cena kurzu

Cena kurzu je 23 000 Kč za celé studium. Částku je možné rozdělit na roční splátky vždy na začátku příslušného studijního roku. Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu posílejte na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Oddělení dalšího vzdělávání
Petra Kazdová
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 485352901

Studijní program

V průběhu studia frekventanti získají informace z následujících tematických okruhů:

 • význam barvy v malířství. Funkce světla. Typy kompozice.
 • Role designu v životě člověka. Historie a vývoj české a světové designérské tvorby.
 • Didaktika výtvarné výchovy a metodické postupy při výuce. Rozhodování a kompetence učitele výtvarné výchovy. Komunikační, interaktivní a reflexivní dovednosti učitele VV.
 • Textilní techniky a materiály využitelné ve výtv. výchově.
 • Využití počítače při výuce výtvarné výchovy v oblasti kresby, grafiky a animace. Moderní didaktické pomůcky - tabule Smart Board ve výuce výtvarné výchovy. Nástroje bitmapové grafiky. Nástroje a funkce vektorové grafiky.  
 • Moderní trendy ve vyučování výtvarné výchovy ­- artefiletické postupy a metody.
 • Základy kaligrafie. Písmo v umění a výtvarné výchově. Interpretace výtvarných děl. Muzejní a galerijní projekty.
 • Výtvarné techniky a materiály. Plošná a prostorová řešení.
 • Výtvarná výchova a rámcový vzdělávací program. Výtvarné řady a projekty ve výtvarné výchově.
 • Dějiny výtvarné kultury a estetika výtvarné výchovy. Interpretace výtvarného umění.
 • Tvarování a zdobení keramiky. Trojdimenzionální modelování.
 • Figurální námět ve výtvarné tvorbě, proporce, stylizace.
 • Umělecká grafika, grafické myšlení. Barva v grafické tvorbě.
 • Pedagogická praxe ve výtvarné výchově.